നെല്ല്‌: വിളവെടുപ്പും സംഭരണവും

 

നമ്പർ

വിഷയം വിശദാംശം
1 കൊയ്ത്ത്‌ Click Here
2 കറ്റ മെതിക്കല്‍ Click Here
3

ഉണക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്‌

Click Here
4 നെല്ല്‌ സംഭരണം Click Here
5 കാര്‍ഷിക യന്ത്രവല്‍കരണം Click Here