നെല്‍ക്കൃഷി: നടീല്‍  പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

നമ്പർ വിഷയം വിശദാംശം
1 ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തുല്‍പാദനം Click Here
2 വിത്തുമുളപ്പിക്കല്‍ Click Here
3 നടീലിന്‌ നിലമൊരുക്കല്‍ Click Here
4 വിത്ത്‌ വിതയ്ക്കലും/ ഞാറ്‌ നടീലും Click Here
5 വിതയ്ക്കലും/നടീലിനു ശേഷമുള്ള പരിചരണം Click Here
6 സിസ്റ്റം ഓഫ്‌ റൈസ്‌ ഇണ്റ്റന്‍സിഫിക്കേഷന്‍ Click Here
7 കാര്‍ഷിക യന്ത്രവല്‍കരണം Click Here