ഫാം എക്സ്റ്റെൻഷൻ മാനേജർ : വയനാട്‌ ജില്ലയിലെ കാർഷികവും-അനുബന്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക് വേണ്ടിയുളള ഒരു വൈജ്ഞാനിക ശേഖരം. സാങ്കേതിക ഉപദേശങ്ങൾക്ക്‌ ഫോട്ടോയിൽ ക്ളിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

Variety Selector helps you to identify the variety matching your needs.


Fertilizer Advisor advise you on the use of fertilizers.


Pest Doctor assists you to diagnose the field problem.


Pesticide Calculator helps you to have a quick estimate on pesticide use


Market Advisor tells in detail about the price and arrival data

Member Login
UserName:
Password:  
         
ഡിസ്ക്ലമെർ

പ്രോജക്ട്

വാലിഡേഷൻ സൈറ്റ്മാപ്പ് ബന്ധപ്പെടുക  
A project conceptualized, designed and developed by Kerala Agricultural University (KAU) and Development of Rural Institutions for Sustainable Human-Technology Interface (DRISHTI)with the funding of Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY), Wayanad